Numbers - Sisältö

background image

Sisältö

background image

4

Sisältö

39

Hakusanojen tallentaminen laskentataulukkoon Spotlightia varten

40

Laskentataulukon sulkeminen Numbersia lopettamatta

40 Laskentataulukon järjestäminen välilehtiä käyttäen
41

Välilehtien lisääminen ja poistaminen

42

Välilehtien ja niiden sisällön järjestyksen muuttaminen

42

Välilehtien nimien muuttaminen

43 Välilehden jakaminen sivuille
45

Laskentataulukon sivujen koon asettaminen

45

Ylä- ja alaotsakkeiden lisääminen välilehdelle

45

Sivulla olevien kohteiden järjesteleminen tulostusnäkymässä

46

Sivun suunnan asettaminen

46

Sivutuksen järjestyksen asettaminen

46

Sivujen numeroiminen

47

Sivun marginaalien asettaminen

48

Luku 3: Taulukoiden käyttäminen

48 Taulukoiden kanssa työskenteleminen
49

Taulukon lisääminen

49

Taulukkotyökalujen käyttäminen

52

Taulukon koon muuttaminen

53

Taulukoiden siirtäminen

54

Taulukoiden nimeäminen

54

Taulukoiden ulkoasun parantaminen

55

Uudelleen käytettävien taulukoiden määrittäminen

56

Taulukoiden kopioiminen iWork-ohjelmien välillä

56 Taulukoiden ja niiden osien valitseminen
57

Taulukon valitseminen

57

Taulukon solun valitseminen

58

Taulukon solujen ryhmän valitseminen

59

Taulukon rivin tai sarakkeen valitseminen

59

Taulukon solun reunojen valitseminen

61

Rivien ja sarakkeiden muokkaaminen taulukoissa

62

Rivien lisääminen taulukkoon

63

Sarakkeiden lisääminen taulukkoon

63

Rivien ja sarakkeiden järjestäminen uudestaan

64

Taulukon rivien ja sarakkeiden poistaminen

64

Taulukon yläotsakerivien tai otsakesarakkeiden lisääminen

66

Taulukon yläotsakerivien ja otsakesarakkeiden lukitseminen

66

Taulukon alaotsakerivien lisääminen

68

Taulukon rivien ja sarakkeiden koon muuttaminen

68

Taulukon rivien värin vuorotteleminen

69

Taulukon rivien ja sarakkeiden kätkeminen

70

Taulukon rivien lajitteleminen

background image

Sisältö

5

72

Taulukon rivien suodattaminen

72

Taulukkoluokkien luominen

73

Taulukkoluokkien ja -aliluokkien määritteleminen

78

Taulukkoluokkien ja -aliluokkien poistaminen

78

Taulukkoluokkien ja -aliluokkien hallitseminen

81

Luku 4: Työskenteleminen taulukon solujen kanssa

81 Sisällön lisääminen taulukon soluihin
81

Taulukon solujen arvojen lisääminen ja muokkaaminen

82

Tekstin käsittely taulukon soluissa

83

Numeroiden käsittely taulukon soluissa

84

Taulukon solujen automaattinen täyttäminen

85 Sisällön näyttäminen, kun se ei mahdu taulukon soluun
86 Ehdollisen muotoilun käyttäminen taulukon solujen arvojen valvontaan
86

Ehdollisten muotoilusääntöjen määrittäminen

89

Ehdollisen muotoilun muuttaminen ja hallitseminen

89 Kuvien tai värin lisääminen taulukon soluihin
90 Taulukon solujen yhdistäminen
91 Taulukon solujen jakaminen
91 Taulukon solujen reunusten muotoileminen
92 Solujen kopioiminen ja siirtäminen
93 Kommenttien lisääminen taulukon soluihin
93 Taulukon solun arvojen ulkoasun muotoileminen
95

Automaattisen muodon käyttäminen taulukon soluissa

97

Numeromuodon käyttäminen taulukon soluissa

98

Valuuttamuodon käyttäminen taulukon soluissa

99

Prosenttimuodon käyttäminen taulukon soluissa

100

Päiväys ja aika -muodon käyttäminen taulukon soluissa

101

Keston muodon käyttäminen taulukon soluissa

102

Murtolukumuodon käyttäminen taulukon soluissa

102

Lukujärjestelmämuodon käyttäminen taulukon soluissa

104

Tieteellisen muodon käyttäminen taulukon soluissa

104

Tekstimuodon käyttäminen taulukon soluissa

105

Valintaneliön, liukusäätimen, askeltimen tai ponnahdusvalikon käyttäminen
taulukon soluissa

107

Omien muotojen käyttäminen arvojen esittämiseen taulukon soluissa

107

Muokatun numeromuodon luominen

110

Muokatun numeromuodon kokonaislukuelementin määrittäminen

111

Muokatun numeromuodon desimaalielementin määrittäminen

113

Muokatun numeromuodon mittakaavan määrittäminen

115

Ehtojen liittäminen muokattuun numeromuotoon

117

Muokatun päiväyksen/ajan muodon luominen

118

Muokatun tekstimuodon luominen

background image

6

Sisältö

119

Muokatun solumuodon muuttaminen

120

Muokattujen solumuotojen uudelleen järjestäminen, uudelleen nimeäminen ja
poistaminen

121

Luku 5: Työskentely taulukkotyyleillä

121 Taulukkotyylit
122 Taulukkotyylien käyttäminen
123 Taulukkotyylin ominaisuuksien muokkaaminen
123 Taulukkotyylien kopioiminen ja sijoittaminen
124 Oletustaulukkotyylin käyttäminen
124 Uusien taulukkotyylien luominen
125 Taulukkotyylin nimen vaihtaminen
125 Taulukkotyylin poistaminen

126

Luku 6: Kaavojen käyttäminen taulukoissa

126 Kaavojen elementit
128 Laskutoimitusten suorittaminen välittömästi
129 Ennaltamääriteltyjen pikakaavojen käyttö
130 Omien kaavojen luominen
130

Kaavojen lisääminen ja muokkaaminen Kaavan muokkaajalla

131

Kaavojen lisääminen ja muokkaaminen kaavapalkilla

132

Funktioiden lisääminen kaavoihin

134

Kaavojen virheiden ja varoitusten käsitteleminen

135 Kaavojen poistaminen
135 Soluihin viittaaminen kaavoissa
136

Näppäimistön ja hiiren käyttäminen kaavojen luomiseen ja muokkaamiseen

138

Absoluuttisten ja suhteellisten soluviittausten erottaminen

138 Operaattoreiden käyttäminen kaavoissa
139

Aritmeettiset operaattorit

139

Vertailuoperaattorit

140 Kaavojen ja niiden laskemien arvojen kopioiminen tai siirtäminen
140 Laskentataulukon kaikkien kaavojen katsominen
141 Kaavaelementtien etsiminen ja korvaaminen

143

Luku 7: Kaavioiden luominen datasta

143 Tietoa kaavioista
146 Kaavion luominen taulukon datan perusteella
148

Kaavion tyypin muuttaminen

149

Kaavion siirtäminen

149

Taulukon rivien ja sarakkeiden vaihtaminen kaavion datasarjaksi

150

Datan lisääminen olemassa olevaan kaavioon

150

Kätkettyjen taulukkotietojen lisääminen kaavioon

151

Kaavion datasarjan korvaaminen tai uudelleen järjesteleminen

background image

Sisältö

7

151

Tiedon poistaminen kaaviosta

152

Kaavion poistaminen

152

Kaavioiden jakaminen Pages- ja Keynote-dokumenttien kanssa

153 Kaavioiden muotoileminen
153

Kaavion otsikon ja selitteen sijoittaminen ja muotoileminen

154

Kaavion koon muuttaminen tai pyörittäminen

154

Kaavion akselien muotoileminen

158

Kaavion datasarjan elementtien muotoileminen

160

Virhepalkkien näyttäminen kaavioissa

162

Trendiviivojen näyttäminen kaavioissa

163

Kaavion otsikoiden, nimiöiden ja selitteiden tekstin muotoileminen

163 Tietyntyyppisten kaavioiden muotoileminen
164

Ympyräkaavioiden ulkoasun muokkaaminen

165

Ympyräkaavion värien ja pintakuvioiden muuttaminen

165

Nimiöiden näyttäminen ympyräkaaviossa

167

Yksittäisten sektoreiden erottaminen ympyräkaaviosta

167

Varjojen lisääminen ympyräkaavioihin ja niiden sektoreihin

168

Kaksiulotteisten ympyräkaavioiden pyörittäminen

168

Varjojen, välistyksen ja sarjan nimien asettaminen palkki- ja pylväskaavioihin

169

Datapisteiden symbolien ja viivojen muokkaaminen viivakaavioissa

170

Datapisteiden symbolien näyttäminen aluekaavioissa

170

Pistekaavioiden käyttäminen

171

Kaksiakselisen kaavion ja yhdistelmäkaavion muokkaaminen

172

Näkymän asetusten säätäminen kolmiulotteisissa kaavioissa

174

Luku 8: Tekstin kanssa työskenteleminen

174 Tekstin lisääminen
174 Tekstin valitseminen
175 Tekstin poistaminen, kopioiminen ja sijoittaminen
176 Tekstin koon ja ulkoasun muotoileminen
176

Tekstin lihavoiminen, kursivoiminen tai alleviivaaminen

177

Varjojen ja yliviivauksen lisääminen tekstiin

177

Reunustetun tekstin luominen

178

Tekstin koon muuttaminen

178

Tekstin muuttaminen ala- tai yläindeksiksi

178

Tekstin isojen ja pienten kirjainten muuttaminen

179

Kirjasimien vaihtaminen

179

Kirjasinten pehmennyksen säätäminen

180

Painomerkkien lisääminen

181

Muiden kielten näppäinasettelujen näyttäminen

181

Erikoismerkkien ja -symbolien kirjoittaminen

182

Älykkäiden lainausten käyttäminen

182

Edistyneiden typografiaominaisuuksien käyttäminen

background image

8

Sisältö

183 Tekstin tasauksen, välistyksen ja värin asettaminen
184

Tekstin tasaaminen vaakatasossa

185

Tekstin tasaaminen pystytasossa

186

Tekstirivien välien asettaminen

187

Kappaletta edeltävän tai seuraavan välin asettaminen

187

Merkkivälin säätäminen

187

Tekstin värin ja tekstin taustavärin muuttaminen

188 Sarkainten asettaminen tekstin tasaamiseksi
188

Uuden sarkaimen asettaminen

189

Sarkaimen muuttaminen

189

Sarkaimen poistaminen

190

Viivainasetusten muuttaminen

190 Sisennysten asettaminen
190

Sisennysten asettaminen kappaleisiin

191

Objekteissa olevan tekstin sisämarginaalin muuttaminen

191 Luetteloiden luominen
191

Luetteloiden luominen automaattisesti

192

Luettelomerkeillä varustettujen luetteloiden muotoilu

194

Numeroitujen luetteloiden muotoileminen

195

Järjestettyjen luetteloiden muotoilu

196 Tekstilaatikoiden, kuvioiden ja muiden tehosteiden käyttäminen tekstin korostamiseen
196

Tekstilaatikoiden lisääminen

197

Tekstien esittäminen sarakkeissa

197

Tekstin lisääminen kuvioon

198 Hyperlinkkien käyttäminen
198

Verkkosivuun linkittäminen

199

Osoitteelliseen sähköpostiviestiin linkittäminen

200

Hyperlinkin tekstin muokkaaminen

200 Sivunumeroiden ja muiden muuttuvien arvojen lisääminen
201 Tekstin korvaaminen automaattisesti
202 Sitovan välilyönnin lisääminen
202 Väärin kirjoitettujen sanojen etsiminen
203 Oikeinkirjoitusehdotusten kanssa työskenteleminen
204 Tekstin etsiminen ja korvaaminen

206

Luku 9: Työskenteleminen kuvioiden, grafiikoiden ja muiden

objektien kanssa

206 Työskenteleminen kuvien kanssa
208

Työpohjien kuvien korvaaminen omilla kuvilla

209

Kuvien maskaaminen (rajaaminen)

210

Kuvatiedostojen koon pienentäminen

211

Taustan tai epätoivottujen elementtien poistaminen kuvasta

212

Kuvan kirkkauden, kontrastin ja muiden asetusten muuttaminen

background image

Sisältö

9

214 Kuvioiden luominen
214

Valmiiksi piirretyn kuvion lisääminen

214

Muokatun kuvion lisääminen

215

Kuvioiden muokkaaminen

216

Kuvion muokattavien pisteiden lisääminen, poistaminen ja siirtäminen

217

Kaaren muodon muuttaminen

218

Suoran segmentin muodon muuttaminen

218

Kulmapisteiden muuttaminen kaaripisteiksi ja päinvastoin

219

Pyöristetyn suorakulmion muokkaaminen

219

Yksinkertaisten nuolten ja kaksoisnuolten muokkaaminen

219

Lainauskuplan tai selitteen muokkaaminen

220

Tähden muokkaaminen

220

Monikulmion muokkaaminen

221 Äänen ja elokuvien käyttäminen
222

Äänitiedoston lisääminen

222

Elokuvatiedoston lisääminen

223

Kuvakehyksen sijoittaminen elokuvan ympärille

223

Median toistoasetusten säätäminen

224

Mediatiedostojen koon pienentäminen

225 Objektien käsittely, järjestäminen ja niiden ulkoasun muuttaminen
225

Objektien valitseminen

226

Objektien kopioiminen tai monistaminen

226

Objektien poistaminen

226

Objektien siirtäminen ja sijoittaminen

227

Objektin siirtäminen eteen- tai taaksepäin (tasoille sijoitetut objektit)

228

Objektien tasaaminen nopeasti suhteessa toisiinsa

228

Tasausohjainten käyttäminen

229

Omien tasausohjainten luominen

229

Objektien sijoittaminen x- ja y-koordinaattien avulla

230

Objektien ryhmittäminen ja erottaminen

231

Objektien yhdistäminen säädettävällä viivalla

231

Objektien lukitseminen ja vapauttaminen

232

Objektien muokkaaminen

232

Objektien koon muuttaminen

233

Objektien kääntäminen ja pyörittäminen

233

Reunojen tyylin muuttaminen

234

Objektien kehystäminen

235

Varjojen lisääminen

237

Heijastuksen lisääminen

237

Peittävyyden säätäminen

238

Objektien täyttäminen väreillä tai kuvilla

238

Objektin täyttäminen yhtenäisellä värillä

239

Objektin täyttäminen toisiinsa sulautuvilla väreillä (liukutäyttö)

background image

10

Sisältö

241

Objektin täyttäminen kuvalla

242 Työskentely MathType-yhtälöillä

244

Luku 10: Osoitekirjan tietojen lisääminen taulukkoon

244 Osoitekirja-kenttien käyttäminen
244 Sarakkeiden nimien ja Osoitekirja-kenttien nimien vastaavuus
247 Osoitekirjan tietojen lisääminen olemassa olevaan taulukkoon
247 Osoitekirjan tietojen lisääminen uuteen taulukkoon

248

Luku 11: Numbers-laskentataulukoiden jakaminen

248 Laskentataulukon tulostaminen
249 Laskentataulukon vieminen muihin dokumenttimuotoihin
249

Laskentataulukon vieminen PDF-muotoon

250

Laskentataulukon vieminen Excel-muotoon

250

Laskentataulukon vieminen Pilkulla erotetut arvot (CSV) -muotoon

251 Numbers-laskentataulukon lähettäminen iWork.comin julkiseen betaan
254 Laskentataulukon lähettäminen sähköpostilla
254 Laskentataulukon lähettäminen iWebiin
255 Kaavioiden, datan ja taulukoiden jakaminen muiden iWork-ohjelmien kanssa

256

Luku 12: Omien Numbers-laskentataulukkotyöpohjien

suunnitteleminen

256 Työpohjan suunnittelu
257 Taulukkotyylien määrittely muokatulle työpohjalle
257 Uudelleen käytettävien taulukkotyylien määrittely muokatulle työpohjalle
257 Oletuskaavioiden, tekstilaatikoiden, kuvioiden ja kuvien määrittely muokatulle

työpohjalle

258

Kaavioiden oletusasetusten määritteleminen

258

Tekstilaatikoiden ja kuvioiden oletusasetusten määritteleminen

259

Tuotujen kuvien oletusasetusten määritteleminen

259 Laskentataulukon ennalta määritellyn sisällön luominen muokattuun työpohjaan
259

Taulukoiden ja muiden objektien ennalta määritteleminen muokatussa työpohjassa

260

Mediapaikanvaraajien luominen muokatussa työpohjassa

260

Välilehtien ennalta määritteleminen muokatussa työpohjassa

261 Muokatun työpohjan tallentaminen

background image

11

Numbers tarjoaa tehokkaan ja intuitiivisen tavan tehdä

kaikkea perheen budjetin laatimisesta raportin tekemiseen ja

yksityiskohtaisten taloudellisten dokumenttien luomiseen.

Pääset helposti alkuun avaamalla Numbersin ja valitsemalla jonkin esimääritellyistä
työpohjista. Voit kirjoittaa paikanvaraajatekstin päälle, käyttää esimääriteltyjä kaavoja ja
muuntaa taulukkodataa värikkäiksi kaavioiksi. Saat tehtyä käden käänteessä tyylikkään
ja hyvin järjestetyn laskentataulukon.

Tämä käyttöopas sisältää yksityiskohtaisia ohjeita eri toimintojen suorittamiseen
Numbersissa. Tämän oppaan lisäksi löydät tietoa myös muualta.

Johdan

to