Numbers - Taulukkotyylin poistaminen

background image

Taulukkotyylin poistaminen

Kun poistat laskentataulukossa käytetyn taulukkotyylin, sen tilalle on valittava korvaava
tyyli.

Tyyli poistetaan seuraavasti:

1

Osoita tyylin oikealla puolella olevaa nuolta Tyylit-osiossa.

2

Valitse Poista tyyli.

3

Jos tyyli, jonka haluat poistaa, on käytössä laskentataulukossa, valitse korvaava tyyli ja

osoita OK.

background image

126

Tässä luvussa kerrotaan, kuinka voit suorittaa

laskutoimituksia taulukon soluissa käyttäen kaavoja.

Kaavojen elementit

Kaava suorittaa laskutoimituksen ja näyttää lopputuloksen solussa, johon sijoitat
kaavan. Solua, joka sisältää kaavan, kutsutaan nimellä kaavasolu.

Esimerkiksi, voit lisätä sarakkeen alimpaan soluun kaavan, joka laskee yhteen sen
yläpuolella olevien solujen numerot. Jos minkä tahansa kaavasolun yläpuolella olevan
solun arvo muuttuu, kaavasolussa näkyvä summa päivittyy automaattisesti.

Kaava suorittaa laskutoimitukset käyttäen määrittelemiäsi arvoja. Arvot voivat olla
numeroita tai tekstiä (vakioita), jotka kirjoitat kaavaan. Ne voivat olla myös taulukon
soluissa olevia arvoja, jotka merkitset kaavassa soluviittauksilla. Kaavat käyttävät
operaattoreita ja funktioita laskutoimitusten suorittamiseen annetuilla arvoilla:

Â

Operaattorit ovat symboleita, jotka suorittavat toimintoja, esimerkiksi aritmeettisia
sekä vertailutoimintoja. Kaavojen symboleilla voit osoittaa, mitä toimintoja haluat
käyttää. Esimerkiksi, symboli + lisää arvoja ja symboli = vertaa kahta arvoa ja
määrittelee, ovatko ne yhtä suuria.
=A2 + 16: Kaava, joka käyttää operaattoria kahden arvon yhteenlaskemiseen.
=: On aina kaavan edellä.
A2: Soluviittaus. A2 viittaa ensimmäisen sarakkeen toiseen soluun.
+: Aritmeettinen operaattori, joka lisää sitä edeltävän arvon sitä seuraavaan arvoon.
16: Numeerinen vakio.

Â

Funktiot ovat ennaltamääriteltyjä, nimettyjä laskutoimituksia, kuten SUMMA
ja KESKIARVO. Funktiota käytetään syöttämällä sen nimi ja antamalla funktion
tarvitsemat argumentit suluissa funktion nimen jälkeen. Argumentit määrittelevät
arvot, joita funktio käyttää laskutoimitustensa suorittamiseen.

6