Numbers - Om diagrammer

background image

Diagramtype

Symbol

Stakket søjle

Linje

Område

Stakket område

Lagkage

Punkt

Blandet

2 akser

3D-diagrammer kan være af ovennævnte typer,
undtagen punkt, blandet og 2 akser. Her vises et
3D-lagkagediagram.

Eksempel
Du kan oprette et diagram, som viser, hvordan fuglebestanden ændrer sig i to
bjergområder mellem 2007 og 2010. Disse data skal først vises i en tabel med rækker til
Område 1 og Område 2. Forskeren har talt antallet af fugle i hvert område fra 2007 til
og med 2010, og har derfor 4 datapunkter (eller værdier) for hvert område.

Hvis du tegner disse data som et kolonnediagram, ser det ud som vist nedenfor:

Datasættene
indeholder et
datapunkt (en streg)
fra hver dataserie.

Signaturforklaringen viser
de to dataserier.

background image

I dette diagram kaldes Område 1 og Område 2 dataserier, fordi datapunkterne (antallet
af fugle) fra hvert område repræsenteres af en serie kolonner i samme farve – en for
hvert år. Hver kolonne for Område 1 er anbragt ved siden af den tilsvarende kolonne
for Område 2, og hvert sæt af kolonner ved siden af hinanden kaldes et datasæt eller
en kategori (2007 er en kategori, 2008 er en kategori osv.).

Hvis du vil fremhæve dine data på andre måder, kan du transponere dataene,
så datapunkterne grupperes efter område i stedet for år. I så fald repræsenteres
datapunkterne for hvert år som en serie af kolonner (dvs. dataserier), og i dette
tilfælde har hver dataserie kun to datapunkter, og grupperne af kolonner for hvert
område er kategorier. Dette kolonnediagram indeholder altså to sæt af fire kolonner
(datapunkter), en kategori for Område 1 og et datasæt for Område 2.

Datasættene indeholder et
datapunkt (en streg) fra hver af
de fire dataserier.

Disse to streger
repræsenterer
en dataserie.

Dataserier repræsenteres forskelligt i forskellige typer diagrammer:

I

Â

kolonne- og søjlediagrammer repræsenteres en dataserie af en række kolonner eller

søjler med samme fyldfarve eller -tekstur.
I et

Â

linjediagram repræsenteres en dataserie som en enkelt linje.

I et

Â

områdediagram repræsenteres en dataserie af en områdefigur.

I et

Â

lagkagediagram er der kun repræsenteret et enkelt datasæt (det første

datapunkt i hver serie) i diagrammet (afhængigt af hvad der er opført først i
tabellen).
I et

Â

punktdiagram afgøres hvert punkt på grafen af både en x- og en y-værdi. To

kolonner af værdier tegnes som x- og y-koordinater på en graf, som repræsenterer
datapunkterne i en enkelt dataserie.

138

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

background image

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

139

Hvis du vil vide, hvordan du

Skal du se

Opretter og redigerer et diagram vha. data i en
eller flere tabeller