Numbers - Formatere elementerne i et diagrams dataserie

background image

Formatere elementerne i et diagrams dataserie

Du kan bruge forskellige visuelle effekter til at forbedre udseendet på elementer i
dataserier, f.eks. søjler (i kolonne- og søjlediagrammer), datapunktfigurer (i linje- og
punktdiagrammer) og områdefigurer.

Lagkagestykker repræsenterer også dataserier, men har specielle
formateringsmuligheder. Du kan få flere oplysninger i “Tilpasse udseendet på
lagkagediagrammer” på side 157.

Mange formateringsmuligheder til serier er tilgængelige via formatlinjen. Når
du vælger et serieelement i et diagram, ændres emnerne på formatlinjen, så
mulighederne passer til formatering af serieelementer i diagrammer. Du kan f.eks.
klikke i feltet Fyld på formatlinjen og hurtigt vælge en farve, som skal anvendes på det
valgte serielement.

Der findes mange muligheder i Info om diagram. Til søjle-, kolonne- og
områdediagrammer kan du f.eks. vælge formatering, der ændrer udseende og format
af figurer og symboler i dataserier i vinduet Serie i Info om diagram, efter at du har
valgt et element i den serie, du vil ændre.

Du udfylder valgte serieelementer med specielt udviklede farver eller teksturer vha.
Info om diagram:

1

Vælg en kolonne, en søjle eller et andet serieelement, som du vil formatere.

2

Klik på Info på værktøjslinjen, klik på knappen Info om diagram, og klik derefter på

Diagramfarver.

3

Vælg en fyldtype (f.eks. 3D-teksturfyld) på den første lokalmenu.

4

Vælg en samling fyld (f.eks. Marmor elle Træ) på den anden lokalmenu.

5

Gør et af følgende:

Du udfylder alle elementerne i alle dataserier ved at klikke på Anvend på alle. Det

Â

første fyld anvendes på elementer i den første serie, det andet fyld på elementer i
den anden serie osv.

background image

Du udfylder elementer i en enkelt dataserie ved at trække fyldet til et element (søjle,

Â

kolonne osv.) i serien.

Bemærk, denne type udfyldning ikke kan bruges til linje- og punktdiagrammer. Du
kan få flere oplysninger om formatering af serieelementer i disse diagramtyper i
“Tilpasse datapunktsymboler og linjer i linjediagrammer” på side 162 og “Bruge
punktdiagrammer” på side 163.

Du justerer opacitet, streg, skygge eller fyld i valgte serieelementer på følgende
måde:
Vælg det element, du vil ændre, klik på knappen Info om grafik, og foretag derefter de

m

ønskede justeringer.
Ved justering af opacitet og fyld skal du være opmærksom på, at hele diagrammets
opacitet ændres, når du trækker mærket Opacitet nederst i Info om grafik. Hvis du kun
vil formatere ændringerne i en valgt serie, skal du vælge serien og derefter justere
opaciteten af farvefyld, gradueringsfyld eller tonet billedfyld efter behov. Du kan få
flere oplysninger i “Justere opacitet” på side 228 og “Udfylde objekter med farver eller
billeder” på side 229.
Du kan læse om brug af dine egne billeder som fyld i “Udfylde et objekt med et
billede” på side 231.
Du kan læse om ændring af linjen omkring et element i “Ændre formatet på
rammer” på side 224.
Du kan læse om ændring af skygger i “Tilføje skygger” på side 226.

Du viser og formaterer datapunktmærker til den valgte serie på følgende måde:

1

Klik på Serie i Info om diagram.

2

Vælg Værdimærker.

3

Du anbringer mærkerne ved at klikke på en af positionsknapperne.

4

Du formaterer værdier på en anden måde, end de er formateret i den tilhørende tabel,

ved at vælge en mulighed på lokalmenuen Format under Værdiakse.
Tal: Viser datapunktværdier uden enheder, med mindre du anfører dem. Du anfører
enheder ved at skrive dem i feltet Suffiks. I feltet Decimaler skal du anføre, hvor
mange decimaler der skal vises, og derefter vælge –100 eller (100) på den tilstødende
lokalmenu for at vælge et format til visning af negative tal. Vælg Separator, hvis du vil
vise tusindseperatorer på venstre side af decimaltegnet.
Valuta: Viser datapunktværdien som et beløb. Vælg valutasymbolet på lokalmenuen
Symbol. I feltet Decimaler skal du angive, hvor mange decimaler der skal vises. Hvis du
vil vise negative værdier med et minus foran eller i parenteser, skal du vælge –100 eller
(100) på lokalmenuen. Vælg Separator, hvis du vil vise tusindseperatorer på venstre
side af decimaltegnet.

152

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

background image

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

153

Procent: Viser datapunktværdien divideret med 100. I feltet Decimaler skal du angive,
hvor mange decimaler der skal vises. Hvis du vil vise negative værdier med et minus
foran eller i parenteser, skal du vælge –100 eller (100) på lokalmenuen. Vælg Separator,
hvis du vil vise tusindseperatorer på venstre side af decimaltegnet.
Dato og tid: Viser datapunktværdier med et dato- og tidsformat.
Varighed: Viser datapunktværdier som en tidsenhed (f.eks. sekunder, minutter eller
uger).
Brøk: Viser datapunktværdier, der er mindre end 1, som et heltal over et andet. (Hvis
værdierne er større end 1, vises dine data ikke som brøker.) Vælg, hvor nøjagtigt
brøkerne skal afrundes, på lokalmenuen Præcision. Hvis du vælger en mulighed som
Halvdele eller Fjerdedele, repræsenteres værdien som en del af hele lagkagen afrundet
til den nærmeste valgte brøk.
Videnskabelig: Viser datapunktværdier i videnskabelig notation, hvor 10 opløftet til en
potens vises som “E+” et heltal. I feltet Decimaler skal du angive, hvor mange decimaler
der skal vises.
Speciel: Vælg et specielt talformat, som du allerede har oprettet, eller opret et nyt. Se
“Bruge dine egne formater til at vise værdier i tabelceller” på side 102 for at få flere
oplysninger.

Du ændrer farve og tekstur på serieelementer eller formaterer datapunktsymboler og
værdimærker vha. vinduet Serie i Info om diagram. Se “Formatere elementerne i et
diagrams dataserie” på side 151.

Du kan læse om formateringsmuligheder, der kun gælder for en given diagramtype, i
“Formatere specielle diagramtyper” på side 156.