Numbers - Formatere diagramakser

background image

Formatere diagramakser

I kolonne-, område-, linje- og søjlediagrammer tegnes datapunkter på en akse (y-aksen
i kolonne-, område- og linjediagrammer; x-aksen i søjlediagrammer), og datasæt
grupperes på den anden akse. Datapunktaksen kaldes værdiaksen, og datasætaksen
kaldes kategoriaksen.

I punktdiagrammer er både x- og y-aksen værdiakser. I diagrammer med to akser er
der to y-akser – værdiakse (Y1) og værdiakse (Y2 – som kan formateres separat. Du kan
få flere oplysninger om diagrammer med to akser i “Tilpasse diagrammer med 2 akser
og blandede diagrammer” på side 164.

Du viser eller skjuler en akse eller rammerne omkring et diagram ved indstille
værdiaksens skala (lineær eller logaritmisk) og spændvidde eller ved at justere net og
mærker langs akserne, foretage valg og indtaste de relevante værdier i vinduet Akse i
Info om diagram.

Mange af disse formateringsmuligheder er også tilgængelige via formatlinjen. Ligesom
med Info om diagram er de tilgængelige muligheder på formatlinjen altid relevante
for den valgte type diagram.

Du anbringer netlinjer og mærker langs diagrammets akser på følgende måde:
Vælg de ønskede netlinjer og aksemærker fra den ene eller begge lokalmenuer Vælg

m

akseindstillinger i vinduet Akse i Info om diagram.

Du formaterer værdierne langs værdiaksene ved at gøre et af følgende i vinduet
Akse i Info om diagram:
Du indstiller det højeste tal på værdiaksen ved at skrive et tal i feltet Maksimum

m

under Værdiakse. Denne værdi kan ikke være lavere end maksimumsværdien af hele
datasættet. Hvis du ikke anfører et bestemt tal, vises ordet “Auto” i feltet, og værdien
beregnes automatisk på baggrund af dataene.

148

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

background image

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

149

Du indstiller værdien ved værdiaksens udgangspunkt ved at skrive et tal i feltet

m

Minimum under Værdiakse. Denne værdi kan ikke være højere end minimumsværdien
af hele datasættet. Hvis du ikke anfører et bestemt tal, vises ordet “Auto” i feltet, og
værdien beregnes automatisk på baggrund af dataene.
Du angiver antallet af aksemærker mellem nul og minimums- og

m

maksimumsværdierne på værdiaksen ved at anføre et tal i feltet Trin under Værdiakse.
Du viser dataværdier på værdiaksen ved at vælge Vis værdimærker og/eller Vis

m

mindsteværdi på lokalmenuen Vælg akseindstillinger under Værdiakse.
Du formaterer værdier på en anden måde, end de er formateret i den tilhørende tabel,

m

ved at vælge en mulighed på lokalmenuen Format under Værdiakse.
Tal: Viser datapunktværdier uden enheder, med mindre du anfører dem. Du anfører
enheder ved at skrive dem i feltet Suffiks. I feltet Decimaler skal du anføre, hvor
mange decimaler der skal vises, og derefter vælge –100 eller (100) på den tilstødende
lokalmenu for at vælge et format til visning af negative tal. Vælg Separator, hvis du vil
vise tusindseperatorer på venstre side af decimaltegnet.
Valuta: Viser datapunktværdien som et beløb. Vælg valutasymbolet på lokalmenuen
Symbol. I feltet Decimaler skal du angive, hvor mange decimaler der skal vises. Hvis du
vil vise negative værdier med et minus foran eller i parenteser, skal du vælge –100 eller
(100) på lokalmenuen. Vælg Separator, hvis du vil vise tusindseperatorer på venstre
side af decimaltegnet.
Procent: Viser datapunktværdien divideret med 100. I feltet Decimaler skal du angive,
hvor mange decimaler der skal vises. Hvis du vil vise negative værdier med et minus
foran eller i parenteser, skal du vælge –100 eller (100) på lokalmenuen. Vælg Separator,
hvis du vil vise tusindseperatorer på venstre side af decimaltegnet.
Dato og tid: Viser datapunktværdier med et dato- og tidsformat.
Varighed: Viser datapunktværdier som en tidsenhed (f.eks. sekunder, minutter eller
uger).
Brøk: Viser datapunktværdier, der er mindre end 1, som et heltal over et andet. (Hvis
værdierne er større end 1, vises dine data ikke som brøker.) Vælg, hvor nøjagtigt
brøkerne skal afrundes, på lokalmenuen Præcision. Hvis du vælger en mulighed som
Halvdele eller Fjerdedele, repræsenteres værdien som en del af hele lagkagen afrundet
til den nærmeste valgte brøk.
Videnskabelig: Viser datapunktværdier i videnskabelig notation, hvor 10 opløftet til en
potens vises som “E+” et heltal. I feltet Decimaler skal du angive, hvor mange decimaler
der skal vises.
Speciel: Vælg et specielt talformat, som du allerede har oprettet, eller opret et nyt. Se
“Bruge dine egne formater til at vise værdier i tabelceller” på side 102 for at få flere
oplysninger.

background image

Du viser kategorititler (datasæt) på følgende måde:

1

Vælg Vis kategorier på lokalmenuen Vælg akseindstillinger under Kategoriakse i

vinduet Akse i Info om diagram.

2

Du ændrer kategorimærkerne ved at placere markøren i feltet Mærkater og klikke på

knappen Godkend (det grønne hak) for at arkivere ændringerne, når du har gjort et af
følgende:

Du inkluderer et mærke ved at klikke i cellen i den tabel, hvor mærket skal vises. Der

Â

føjes en henvisning til cellen i feltet Mærkater.
Du udelukker et mærke ved at vælge cellereferencen i feltet Mærke og trykke på

Â

Slettetasten.

3

Du ændrer intervallet for mærkekategorierne ved at gøre et eller begge af følgende:

Skriv en værdi, eller brug tælleren i feltet “Mærk hver ... kategori”. F.eks. viser værdien

Â

2 hver anden kategorititel, og værdien 3 viser hver tredje kategorititel osv.
Vælg Vis sidste kategori på lokalmenuen Vælg akseindstillinger under Kategoriakse,

Â

hvis titlen på den seneste kategori skal vises.

Du tilføjer eller skjuler en aksetitel på følgende måde:

1

Vælg Vis titel på lokalmenuen Vælg akseindstillinger under Værdiakse eller

Kategoriakse i vinduet Akse i Info om diagram.

2

I diagrammet skal du dobbeltklikke på den værdi- eller kategorititel, der vises, og

skrive den ønskede titel.

3

Du formaterer titlens tekstattributter vha. kontrolmulighederne på formatlinjen.

4

Du skjuler en titel ved at fravælge muligheden på de samme lokalmenuer.

Du indstiller en lineær, logaritmisk eller procentuel skala til værdiaksen på følgende
måde:
Vælg Lineær skala, Logaritmisk skala eller Procentuel skala på lokalmenuen Vælg

m

akseindstillinger under Værdiakse i vinduet Akse i Info om diagram.
Procentuelle skalaer er kun tilgængelige til stakkede 2D-søjle-, kolonne- og
områdediagrammer; lineære og logaritmiske skalaer er kun tilgængelige til
2D-diagrammer, som ikke er stakkede. 3D-diagrammer kan kun bruge en lineær skala.
(Til lagkagediagrammer viser du værdierne som procenter ved at vælge Procentuel på
lokalmenuen Format under Mærkater.)

Du ændrer farve og tekstur på serieelementer eller formaterer datapunktsymboler og
værdimærker vha. vinduet Serie i Info om diagram. Se “Formatere elementerne i et
diagrams dataserie” på side 151.

Du kan læse om formateringsmuligheder, der kun gælder for en given diagramtype, i
“Formatere specielle diagramtyper” på side 156.

150

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

background image

Kapitel 7

Oprette diagrammer fra data

151