Numbers - Kopiere eller flytte formler og deres beregnede værdier

background image

Kopiere eller flytte formler og deres beregnede værdier

Du kan kopiere og flytte celler, der hører til en formel, på følgende måder:
Du kopierer den beregnede værdi i en formelcelle men ikke selve formlen, ved at

m

vælge cellen, vælge Rediger > Kopier, vælge den celle, der skal indeholde værdien og
derefter vælge Rediger > Indsæt værdier.
Du kopierer eller flytter en formelcelle eller en celle, som en formel henviser til, ved at

m

følge instruktionerne i “Kopiere og flytte celler” på side 89.
Hvis tabellen er stor, og du vil flytte formlen til en celle, der ikke kan ses, skal du vælge
Rediger > “Marker til flytning”, vælge den anden celle og derefter vælge Rediger > Flyt.
Hvis f.eks. formlen = A1 er i celle D1, og du vil flytte den samme formel til celle X1, skal
du vælge D1, vælge Rediger > “Marker til flytning”, vælge X1 og derefter vælge
Rediger > Flyt. Formlen =A1 vises i celle X1.
Hvis du kopierer eller flytter en formelcelle, skal du efter behov ændre cellereferencer
som beskrevet i “Skelne mellem absolutte og relative cellereferencer” på side 131.

background image

Hvis du flytter en celle, som en formel henviser til, opdateres cellereferencen i formlen
automatisk. Hvis en reference til A1 vises i en formel, og du flytter A1 til D95, bliver
cellereferencen i formlen D96.